INFOLINIA:

Regulamin współpracy

Postanowienia ogólne

Zamówienia mogą składać Klienci, którzy:

 • posiadają dostęp do Internetu
 • zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

Umieszczony na stronie internetowej manufakturakalendarzy.pl  Internetowy System Zamówień i Obsługi Klienta przeznaczony jest dla agencji reklamowych, klientów indywidualnych oraz firm prowadzących działalność gospodarczą. Firma ALSEL Marcin Kozikowski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunaldzka 95, NIP: 779-222-06-07 jest określana w poniższym regulaminie jako Zleceniobiorca. Obecny dokument stanowi formę umowy pomiędzy ALSEL Marcin Kozikowski, a Klientem korzystającym z systemu zamówień.    

 

Realizacja zamówień

 1. Zleceniobiorca podaje na swoich serwisach internetowych informacje o terminach druku zamówień.
 2. W przypadku jeżeli Zleceniobiorca wykonuje także indywidualny projekt graficzny kalendarza do terminu druku należy doliczyć dodatkowo do 5 dni roboczych.
 3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po spełnieniu przez Klienta wszystkich poniższych warunków:
  • Płatność za złożone zamówienie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
  • Klient prześle wszystkie niezbędne pliki graficzne lub zaakceptuje drogą mailową projekt wykonany przez Zleceniobiorcę
 4. Terminy realizacji podane na stronie internetowej manufakturakalendarzy.pl są terminami orientacyjnymi. Około 97% procent realizowanych zleceń nie przekracza terminów.
 5. Przewidywany czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności np. nadzwyczajnych warunków atmosferycznych. W takiej sytuacji, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia. 
 6. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Zleceniobiorcy względem, jak też nie uprawniają Zleceniodawcy do odstąpienia od umowy. Gdy zwłoka spowodowana zwyżką produkcyjną przekroczy
  14 dni roboczych, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości zamówienia. 
 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia, spowodowanego
  przez  przez podmioty, za których pomocą Zleceniobiorca realizuje zamówienie, i którym realizację
  zamówienia powierza, wyrządzoną z winy nieumyślnej, np.: spowodowaną przerwą w dostawie energii
  elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, awarią maszyn drukarskich. 
 8. Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz  dni ustawowo wolnych od pracy. Termin realizacji druku liczony jest od dnia następnego po zaksięgowaniu płatności za zamówienie, zaakceptowaniu projetku graficznego przez klienta lub daty przesłania gotowego projektu (bez błędów) do druku.
 9. Klient zobowiązany jest do przesłania plików graficznych zgodnych z zasadami przygotowania do druku, zawartych na stronie manufakturakalendarzy.pl, lub materiałów niezbędnych do wykonania projektu graficznego.
 10. Klient oświadcza, że przesłane pliki są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych.
 11. Dostępnych jest kilka opcji przesłania plików w zależności od wyboru Klienta i wielkości pliku. Sposoby przesyłania plików zamieszczone są na stronie manufakturakalendarzy.pl
 12. Zleceniobiorca nie dokonuje żadnych zmian w pliku Klienta.
 13. W razie konieczności naniesienia zmian Zleceniobiorca przesyła Klientowi drogą elektroniczną odpowiednie wytyczne. Klient jest zobowiązany do naniesienia zmian w projekcie i przesłania poprawionych plików. Istnieje możliwość zaakceptowania przez Klienta pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Zleceniobiorcy. W takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Klienta niezgodności ze specyfikacją, może nie zostać uwzględniona.
 14. Wysyłka realizowana jest przez firmy spedycyjne GLS, DPD, UPS oraz DHL.
 15. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
 16. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika.
 17. Jeśli w magazynie Zleceniobiorcy zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i wyprodukowanie ich nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub w części.
 18. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są różnice ilościowe i jakościowe zamówienia nieprzekraczające + / – 5% zamówienia.

Projekt graficzny

 1. Klient może zlecić druk własnego projektu graficznego lub zlecić jego wykonanie Zleceniobiorcy.
 2. Projekt graficzny przesłany przez klienta musi być zgodny z zasadami przygotowania plików, zamieszczonych na stronie www.manufakturakalendarzy.pl
 3. Pliki Klienta są weryfikowane przez Zleceniobiorcę. W przypadku plików spełniających wymagania przygotowania do druku, akceptacja plików następuje automatycznie.
 4. Weryfikacja plików przez Zleceniobiorcę polega na sprawdzeniu poprawności przygotowania projektu pod względem technicznym (spady, marginesy, ilość stron). Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku projektów zaakceptowanych przez Klienta mimo przesłanych uwag.
 5. Zleceniobiorca nie odpowiada za błędy merytoryczne i ortograficzne projektów przesłanych przez Klienta.
 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki do druku np. nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp.
 7. Klient zostaje poinformowany drogą mailową o błędach w przygotowaniu plików graficznych w przeciągu 24h od ich przesłania.
 8. Klient zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z wytycznymi Zleceniobiorcy i przesłania poprawionych plików.
 9. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia produktu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykonany projekt graficzny w kwocie 200 zł netto.
 10. Klient zobowiązany jest do przesłania materiałów i wytycznych potrzebnych do wykonania projektu graficznego.
 11. Wizualizacja projektu zostaje przesłana do Klienta drogą elektroniczną w celu weryfikacji i akceptacji.
 12. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia treści merytorycznych w projekcie.
 13. Klient ma prawo do nieograniczonej ilości poprawek. Wszystkie uwagi Klienta do projektu powinny być przesłane drogą elektroniczną.
 14. Klient akceptuje wybraną wersję projektu drogą mailową. Po akceptacji nie ma możliwości naniesienia zmian w projekcie.
 15. Zleceniobiorca przystępuje do realizacji Zamówienia po akceptacji przesłanych plików lub po mailowej akceptacji projektu przez klienta.

Ceny, faktury i metody płatności

 1. Ceny opublikowane na stronie są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Za każde zrealizowane zamówienie zostaje wystawiona faktura VAT, uwzględniająca podatek VAT w wysokości 23%.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Klient ma także możliwość otrzymywania faktur papierowych po złożeniu wcześniej przez niego stosownego pisemnego oświadczenia.
 4. Klienci dokonują płatności poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane przez Zleceniobiorca przed realizacją zamówienia.
 5. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto Zleceniobiorcy.
 6. Kalkulacje zamówień indywidualnych mają charakter orientacyjny i mogą ulec skorygowaniu po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami (plikami i wzorami).
 7. Darmowa dostawa dotyczy wysyłki na terenie Polski na jeden adres podany w formularzu zamówienia. Wysyłka pod wiele adresów lub poza granicę Polski jest dodatkowo płatna.
 8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania do oferty nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, udzielania Klientom dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym regulaminie promocji), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na cenę i realizację zamówienia złożonego przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków promocji i rabatów.
 9. Promocje w sklepie nie łączą się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 10. Formą płatności obowiązującą w sklepie jest przelew bankowy.
 11. W przypadku gdy Klient zawierając umowę zobowiązał się do zapłaty za zamówiony Produkt, brak zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja będzie automatycznie anulowana.

Reklamacje

 1. Reklamację należy przesłać na adres info@manufakturakalendarzy.pl
 2. Wszelkie uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu, Klient może przesyłać na adres info@manufakturakalendarzy.pl.
 3. Termin złożenia reklamacji upływa 7 dnia od dostarczenia Zamówienia.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w przeciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Zleceniobiorca powiadomi Klienta w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku niejednoznacznej reklamacji Zleceniobiorca może zażądać dostarczenia dodatkowej dokumentacji, wyjaśnień czy części lub całości wydrukowanego nakładu. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia informacji w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji od Zleceniobiorcy. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Zleceniobiorcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta i naprawiony Produkt lub – w przypadku gdy wada nie da się usunąć – nowy Produkt zostanie przesłany do Klienta na koszt Zleceniobiorcy.
 7. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie Klient może zostać obciążony kosztami, powstałymi po stronie Zleceniobiorcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki.
 8. Maksymalny poziom rekompensaty nie może przekroczyć 100% wartości Zamówienia.
 9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień z powodu dostarczenia błędnie przygotowanych projektów.
 10. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za: błędy w dostarczonych przez klienta materiałach, takich jak błędy merytoryczne, ortograficzne, literówki; dostarczenie materiałów niezgodnych ze specyfikacją dostępną na stronie manufakturakalendarzy.pl, a tym samym za powstałe błędy w druku, będące ich następstwem. Tym samym zaakceptowanie przez Klienta materiałów obarczonych błędami nie podlega reklamacji i podlega realizacji w zaakceptowanej przez Klienta formie.
 11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki do druku np. nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem, nieprawidłową interpretację efektów zastosowanych w programie Corel Draw itp.
 12. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za słabą jakość wydruku w przypadku otrzymania od klienta materiałów do projektu w niskiej rozdzielczości, zdjęć nieostrych, rozmytych.
 13. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich.
 14. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
 15. Zleceniobiorca może rozpatrzyć reklamację z tytułu różnic kolorystycznych. Warunkiem koniecznym jednak w tym przypadku jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.) na podstawie której kontrolowana jest kolorystyka pracy.
 16. Klient może wykonać odbitkę próbną druku w drukarni Zleceniobiorcy, w takim przypadku wydruk jest wykonywany na podstawie odbitki, po wcześniejszej jej akceptacji przez Klienta.
 17. Parametry wydruku podlegające reklamacji:
  • Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
  • Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, z pęcherzami itp.
 18. Dopuszczalne odchylenia wynikające ze specyfiki działania maszyn produkcyjnych:
  a) cięcie arkusza na pojedyncze użytki – tolerancja przesunięcia do 0,5 mm;
  b) falcowanie lub bigowanie – tolerancja przesunięcia od wskazanego miejsca łamu/bigi 0,5 mm;
  c) perforacja – tolerancja przesunięcia od linii perforującej 1 mm;
  d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,1 mm;
  e) różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej;
  f) przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 0,5 mm;
  g) tłoczenie – tolerancja do 0,5 mm przy efekcie końcowym; h) hotstamping – tolerancja do 0,5 mm przy efekcie końcowym.

Klient składający zamówienie w firmie ALSEL Marcin Kozikowski zgadza się na powyższy regulamin współpracy.

zaktualizowano 07.07.2021 r.

Wybierz dział regulaminu

2 osoby właśnie oglądają ten produkt.

4 osoby właśnie oglądają ten produkt.

Przewiń do góry

Wpisz proszę Twoje zapytanie